HEM | OM MIG | PUBLIKATIONER | LÄNKAR | IFT | KONTAKT | FAQ

IFT

Kort om Intensiv familjeterapi (IFT)
 
IFT-modellen är framför allt utvecklad i de skandinaviska länderna. Den har utvecklats huvudsakligen genom kliniska erfarenheter av arbete med familjer som mer traditionell metodik haft svårt att hjälpa
och innehåller ett antal kärnmoment:
 
- Ett multimodalt, teambaserat angreppssätt med en pragmatisk inställning till olika former av insatser i samordnad och integrerad form: Utifrån ett systemiskt metaperspektiv integrerar vi individuella insatser i de familjebaserade insatserna såväl i terapeutiska samtal som i miljöterapeutiska sammanhang.
 
- En högre terapeutisk intensitet eller täthet i det terapeutiska arbetet än ett traditionellt terapeutiskt bemötande: Detta motiveras utifrån dessa klienters behov av ett "bredare", omvårdnadsbetonat terapeutiskt bemötande för att kunna dra bästa nytta av samarbetet med det terapeutiska teamet.
 
- en mycket markerad öppenhet avseende samarbetet mellan klienter och hjälpare med tät avstämning av upplevelser i den terapeutiska processen: Dessa klienters extra stora behov av förtroendeskapande åtgärder omhändertas bäst genom att arbetsformen speciellt lyfter fram arbete med öppenhet för att nå samstämmighet mellan terapeuter och klienter avseende uppgifter, dess utformning, syften och mål. "Att samtala om hur man arbetar" får stor plats i det terapeutiska arbetet.
 
- Ett dialogförhållande mellan konkret nivå i form av miljöterapeutiska insatser och samtalsterapeutisk nivå, mellan exemplet och det generella: Ett hela tiden pågående "översättningsarbete" mellan det som sker i olika behandlingskontext inom den multimodala modellen (familjesamtal, miljöterapi, skola etc.) är väsentligt för att öka förståelsen, hanterbarhet och meningen för alla inblandade kring vad som blir uträttat i behandlingsarbetet.
 
- ett utarbetat förhållningssätt till samarbetspartners för "infasning" och "utfasning" av IFT-insatsen för att undvika anknytningsbrott i kontakten mellan familjemedlemmar och hjälpare. IFT-arbetet är ofta en länk i en vårdkedja som föregåtts av insatser och som också skall följas av insatser. Mycket av den samlade resursen läggs ner på samråd och nätverksarbete för smidiga övergångar från en intensiv fas till mer extensiva insatser som inte sällan avlöser en IFT-period.
 
- Arbetet fokuseras på prioriterade mål: Arbetet blir med nödvändighet fokuserat på prioriterade mål, då dessa familjer ofta är översköljda av problem på olika nivåer. Arbetet blir inriktat på faktorer som kan ha ett mer generellt värde för familjernas "coping-förmåga" visavi de olika svårigheter som man brottas med. Familjerna och deras medlemmar kan sägas ha flera olika problem samtidigt. Dessa problem samvarierar och är beroende av varandra. Insatsen måste därför vara utformad så att den prioriterar familjemedlemmars möjligheter att "vända trenden".
 
IFT i ett tidsperspektiv
 
Vi kan konstatera att IFT-metodiken kombinerar insatser för att bearbeta och reparera det som varit, med insatser för att utveckla interaktion och kommunikation för framtiden. Ett IFT-arbete är ett möte i tiden med utgångspunkt från aktuella problemställningar här och nu. Familjens och individernas tidigare erfarenheter bearbetas med hänsyn till hur de interagerar med lösningen av det aktuella problemet. Utvecklingsarbetet för framtida utmaningar åstadkoms tillsammans i det terapeutiska systemet genom att man utvecklar ett språk som beskriver och generaliserar aktuella problem och problemlösningar. Utgångspunkten är att man i ett varmt och närande sammanhang kan utveckla bättre fungerande, framtida relationsstrategier genom att försonas med tidigare erfarenheter som hittills hindrat detta. Det gör man genom att skapa berättelser om sin familj och sig själv vilka understödjer alternativa, mer konstruktiva modeller för problem- och konfliktlösning. Den speciella betoning av denna koppling mellan olika tidsperspektiv samt kopplingen mellan det konkreta exemplet och det abstrakta mönstret gör arbetssättet speciellt lämpat för dessa problembelastade och mer eller mindre anknytningsotrygga familjer. Vi arbetar som vi skalar en lök "utifrån och in". Vi utgår från det aktuella problemet eller dilemmat och arbetar oss "inåt, bakåt, uppåt nedåt, framåt". Vi söker oss från det konkreta till det abstrakta, från exemplet till det generella, från det vardagstriviala till det upphöjda etc. för att sedan gå samma väg tillbaka att med hjälp av nya perspektiv utveckla nya strategier i det praktiska nuet. Arbetssättet utgår teoretiskt från olika perspektiv som utgår både från neurologiska och psykologiska utvecklingsperspektiv, såsom exekutiva funktioners utveckling (samspelet mellan emotionella och kognitiva funktioner) i olika miljöer och utvecklingsteorier baserade på tidig traumatisering och därmed överkänslighetsutveckling. Vidare refererar vi till anknytnings- och affektteori och socialiseringens olika konsekvenser för det uppväxande barnet. Naturligtvis använder vi också interaktiva och språksystemiska perspektiv för att utveckla den inre individuella dialogen och reflektionsförmåga och det yttre samtalet för effektivare problem- och konfliktlösning mellan individer.
 
Arbetsformens historik, dess utveckling, dess huvudsakliga innehåll samt en utvärdering av dess effekter finns att tillgå i författarens avhandling Intensive Family Therapy. A context for hopes put into practise. Arbetssättet har tidigare benämnts som familjebehandling på avdelning eller familjebehandling i dagvård etc.


 

Senast uppdaterad: 2024-04-13